Metoda Alfreda Tomatisa®

 • O metodzie

  Metoda Tomatisa® w skrócie:

  o-metodzie.png

  Metoda może być stosowana zarówno u dzieci, jak i dorosłych oraz wspomagająco przy nauce języków obcych.

 • Podstawy naukowe Metody Alfreda Tomatisa

  Alfred Tomatis (1920 - 2001) - autor metody; francuski foniatra, laryngolog, chirurg. Zajmował się badaniem związków pomiędzy słuchem i fonacją (słuchaniem i komunikacją) oraz zagadnieniami związanymi z uwagą słuchową (słuchaniem) t.j. umiejętnością uważnego używania słuchu w celu komunikowania oraz uczenia się. Na podstawie wielu badań i obserwacji postawił hipotezę iż nie można utożsamiać słuchania ze słyszeniem. Tomatis rozgraniczył te dwa pojęcia. Słyszenie jest procesem biernym, zależnym od prawidłowego funkcjonowania narządu słuchu. Uwaga słuchowa - słuchanie jest umiejętnością świadomego odbioru bodźców dźwiękowych oraz czerpania z nich informacji. Celem stworzonej przez niego metody jest przywrócenie prawidłowego poziomu uwagi słuchowej.

  Zaburzenia uwagi słuchowej objawiają się:

  • zaburzeniami koncentracji uwagi,
  • nadwrażliwością dźwiękową,
  • błędną interpretacją pytań,
  • myleniem podobnie brzmiących słów,
  • koniecznością powtarzania poleceń,
  • ubogim słownictwem,
  • trudnościami z pisaniem i czytaniem,
  • brakiem muzykalności,
  • słabą koordynacją ruchową
  • słabymi umiejętnościami sportowymi,
  • słabą grafomotoryką objawiającą się niewyraźnym pismem,
  • problemami z lateralizacją (mylenie strony lewej - prawej),
  • męczliwością, nadaktywnością, nadwrażliwością emocjonalną, drażliwością, brakiem wiary w siebie oraz nieśmiałością.

  Metoda może być stosowana zarówno u dzieci, jak i dorosłych oraz wspomagająco przy nauce języków obcych.

  Dzieci:

  • zaburzenia mowy
  • zaburzenia głosu
  • zaburzenia koncentracji
  • trudności szkolne w tym dysleksja

  Dorośli:

  • zaburzenia mowy (jąkanie)
  • zaburzenia głosu spowodowane niewłaściwą intonacją i modulacją głosu (wysokie tony).
  • stres.
 • Organizacja programów Tomatis®

  W celu uzyskania maksymalnego efektu terapeutycznego rekomenduje się przeprowadzenie 4 sesji. Czas trwania każdej to 13-14 dni. Długość nagrania można dostosować do poziomu i możliwości uwagi słuchowej klienta (od 0,5 h do 2 h).

  2 lata (dziecko zdrowe), dziecko z zaburzeniami neurorozwojowymi 3 lata (dziecko zdrowe), dziecko z zaburzeniami neurorozwojowymi 2 etap (w zależności od poziomu funkcjonowania) 4 i więcej lat (dziecko zdrowe) Dorośli
  40 minut dziennie, czyli 4x10 min 1 godzina dziennie, czyli 4x15 min 1 godz. 20 min, czyli 4x20 min 2 godz. Dziennie, czyli 6x20 min
  Format nagrania 10 min Format nagrania 15 min Format nagrania 20 min Format nagrania 20 min
  Program: 9 godzin 20 minut w ciągu 14 dni Program: 14 godzin w ciągu 14 dni Program: 18 godzin w ciągu 14 dni Program 28 godzin w ciągu 14 dni

  Między 1 a 2 sesją: rekomenduje się przerwę około 1 miesiąca.

  Między 2 a 3 sesją: rekomenduje się przerwę 1,5-2 miesięcy:

  • 1,5 miesiąca jeżeli podczas rozmowy podsumowującej Klient lub jego rodzina uzna postępy terapii za niezadowalające.
  • 2 miesiące, jeżeli postępy są zadowalające.

  Między 3 a 4 sesją:

  • Przerwa 3-4 miesiące w przypadku specyficznych zaburzeń uczenia się (dysleksja, dyspraksja, dysfazja, zespół deficytu uwagi, zaburzenia funkcji wykonawczych).
  • Przerwa 2-3 miesiące, gdy występują:
   • Całościowe zaburzenia rozwoju (zaburzenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zaburzenia relacji społecznych, ograniczone zainteresowanie lub powtarzalne zachowania).
   • Poważne dysfunkcje mózgu (uraz, afazja itp.)
   • Niespecyficzne zaburzenia uczenia się (deficyt sensoryczny, intelektualny, zaburzenia osobowości, braki środowiskowe).
 • Jak to działa?

  Metoda opracowana przez Tomatisa polega na słuchaniu przez specjalnie zaprojektowane „Elektroniczne Ucho” przygotowanego materiału dźwiękowego, dźwięki przekazywane są drogą kostną oraz powietrzną. Terapia przeprowadzana jest w czterech sesjach.

  Kilka szczegółów

  • Sygnały dźwiękowe są przekazywane poprzez przewodnictwo kostne i powietrzne.
  • To nie słuchawki! To Elektroniczne Ucho!
  • Ucho Elektroniczne wykorzystuje oba te sposoby. Podstawą jego działania jest „bramkowanie”, które opiera się na pojęciu kontrastu percepcyjnego. Co to znaczy?
  • W każdym z zastosowanych programów kodowana jest muzyka o innym składzie częstotliwości (innej barwie). Dźwięk ze słuchawek dociera do błony bębenkowej, a następnie do ucha wewnętrznego i do mózgu za pomocą przewodnictwa powietrznego. W Elektronicznym uchu dźwięk przekazywany jest również przez wibrator (przewodnictwo kostne), dochodzi bezpośrednio do ucha wewnętrznego , co intensyfikuje efekty.
  • Sygnał dźwiękowy, który dociera do ucha, pobudza układ nerwowy, aktywność mózgu, co następczo powoduje uruchomienie mechanizmów uwagi (koncentrację i uwagę selektywną).

  Podejście neurologiczne Metody Tomatis®:

  Program słuchowy wg koncepcji Alfreda Tomatisa wraz z Elektronicznym Uchem oddziałuje na przedsionek i ślimak.

  • Przedsionek i ślimak są silnie powiązane z korą przedczołową i móżdżkiem, które są ze sobą wzajemnie połączone.
  • Kora przedczołowa odpowiada za regulowanie emocji, uruchamianie procesów wykonawczych (pamięć robocza, uwaga, planowanie, organizacja. Jest powiązania
  • Móżdżek odpowiada za koordynację, napięcie mięśniowe, automatyzację nabytych umiejętności, płynność wypowiedzi, poczucie rytmu, werbalną pamięć robocza, świadomość fonologiczną.
  • Jeżeli selektywność i prawidłowa percepcja pewnych częstotliwości zostają zaburzone wywołuje to nadwrażliwość lub obniżoną wrażliwość na pewne częstotliwości. Wtedy pojawiają się zaburzenia uwagi słuchowej, które mogą skutkować różnymi dysfunkcjami.
  • Przy odpowiednim stosowaniu programów Metody Tomatis® przedsionek oddziałuje na korę przedczołową i rozpoczyna się działanie regulacyjne.

  Przedsionek oddziałuje na korę przedczołową

  • Kora przedczołowa odpowiada za regulowanie emocji, uruchamianie procesów wykonawczych (pamięć robocza, uwaga, planowanie, organizacja. Jest powiązania
  • Móżdżek odpowiada za koordynację, napięcie mięśniowe, automatyzację nabytych umiejętności, płynność wypowiedzi, poczucie rytmu, werbalną pamięć robocza, świadomość fonologiczną.
  • Jeżeli selektywność i prawidłowa percepcja pewnych częstotliwości zostają zaburzone wywołuje to nadwrażliwość lub obniżoną wrażliwość na pewne częstotliwości. Wtedy pojawiają się zaburzenia uwagi słuchowej, które mogą skutkować różnymi dysfunkcjami.
  • Przy odpowiednim stosowaniu programów Metody Tomatis® przedsionek oddziałuje na korę przedczołową i rozpoczyna się działanie regulacyjne.

  Oddziaływanie treningu uwagi słuchowej wg. Koncepcji Alfreda Tomatisa na mózg

  Oddziaływanie treningu uwagi słuchowej wg. Koncepcji Alfreda Tomatisa na mózg

   

 • Procedura terapeutyczna

  Elementy procedury terapeutycznej

  • Szczegółowy wywiad - kwestionariusz (proszę kliknąć link)
  • Przeprowadzenie testu uwagi słuchowej - płatne dodatkowo 150,00 PLN (nie u wszystkich jest możliwy do wykonania), nie jest on jednak niezbędny ponieważ terapeuta może na podstawie wywiadu opracować program tak, aby zachować pełnię jego skuteczności zgodnie z oczekiwaniem i potrzebami Klienta.
  • Określenie formy realizacji programu – gabinet lub dom Klienta.
  • Podpisanie umowy z Klientem oraz zobowiązania do realizacji całości programu (1 sesji).
  • Ustalenie sposobu przesyłki (w przypadku realizacji programu w domu) i formy płatności. Płatność jest pobierana z góry.
  • W przypadku wypożyczenia urządzenia wymagana jest wpłata kaucji w wysokości 1000 PLN.
  • Realizacja w domu: Wraz z zaprogramowanym urządzeniem przysyłane jest:
   • Pisemna instrukcja użytkowania sprzętu.
   • Szczegółowy opis realizacji programu (liczba dni, ile razy dziennie należy słuchać nagrań).
   • Porady dotyczące stabilnego zakładania słuchawek.
   • Po ukończeniu programu, kurier In Post odbiera od Państwa urządzenie.
   • Po potwierdzeniu prawidłowego stanu technicznego urządzenia na rachunek bankowy Klienta zostaje zwrócona pobrana kaucja.

  Czynności podczas słuchania:

  • Podczas słuchania można pić.
  • Na czas jedzenia należy zatrzymać urządzenie.
  • W celu uzyskania dobrych wyników Klient powinien być zrelaksowany podczas słuchania, a nastrój miły i przyjazny.

  Czynności zabronione:

  • W czasie pierwszej sesji nie należy wykonywać zadań „kojarzących się z obowiązkami”
  • Żucie gumy i jedzenie.
  • Robienie zakupów.
  • Oglądanie telewizji i granie w gry wideo.
  • Nie powinna grać muzyka.
 • Obszary zastosowania

  Obszary zastosowania metody A. Tomatisa®

  • Autyzm – Całościowe zaburzenia rozwoju i Zespół Aspergera
  • Afazja,
  • mutyzm,
  • ADHD, ADD,
  • dziecięce porażenie mózgowe – MPD,
  • dysleksja, zaburzony,
  • opóźniony rozwój mowy,
  • deficyty w koncentracji uwagi,
  • FAS,
  • trudności szkolne
 • TOMATIS® Dorośli

  Metoda Tomatis® jest skutecznie wykorzystywana przez osoby dorosłe w celu lepszego przyswajania języka oraz w celu lepszej kontroli emocji.

  Programy językowe

  • Celem zastosowania metody Tomatis® jest zapewnienie każdej osobie, która pragnie się nauczyć języka obcego, możliwości rzeczywistego i skutecznego przyswojenia jego rytmu i dźwięków.
  • Programy służące do przyswojenia języka obcego mają umożliwić Klientowi pełne zasymilowanie pasma częstotliwości danego języka.
  • Program językowy pełni rolę przygotowawczą. Umożliwia pracę nad aspektami poznawczymi i emocjonalnymi związanymi z uczeniem się języka (lęk, pamięć i uwaga).
  • Na nagrania nałożono filtr, który stosowany jest ze względu na trzy funkcje:
   • Akustyczną: ułatwia odbiór mowy w głośnym otoczeniu
   • Energetyczną: stymuluje mózg
   • Językową: kodowanie prozodii
  • Głos i muzyka filtrowana, zawierają elementy prozodyczne języka, oddziałują na jego ucho.

  Kontrola emocji:

  Metoda Tomatisa® oddziałując na układ słuchowy wpływa również na połączony z nim, w integralną część, układ limbiczny (niektóre części kory mózgowej oraz struktury podkorowe), który jest odpowiedzialny za takie procesy jak uczenie się, pamięć ale i emocje. W uchu wewnętrznym znajduje się również ślimak, który jest odpowiedzialny za proces dynamizowania kory mózgowej. Dzięki tym związkom Metoda Tomatisa® działa tonizująco na odczuwany stres, stany lękowe, oraz zaburzenia emocjonalne związane z depresją.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com